بهترین چیستان های دنیا

چيستان براي كودكان.زير ده سال

چيستان هاي نيكو با جواب

1.      یکصدوچهل چیستان پرسشی
1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست
6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود
7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود
8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است
9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست
11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او
12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید
13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن
14-آن چیست من می روم واومی ماند
15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش
16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد
17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم
18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند
19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت
20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد
21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده
22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود
23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت
24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است
25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست
26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود
27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید
28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند
29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود
30-از قول من و تو قصه ها مي گويد.آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد.بي پرده ز كار اين و آن مي گويد. با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب.بي هدف ره مي برد با قلب خون
31- چيست آن ، كز چشمه اي آيد برون.مي شود از سنگ سختي سر نگون.مدتي بر دشت خشكي چون برفت.بيرون و درون شهر جايي دارد
32- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد.مانند دم موش پايي دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولي ز يك پايه نگون
33- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون دل عاشقان فرو ريزد خون.چون دست به او نهي زند اندازه فزون.اندر وسطش كشتي قير اندوده
34- جامي است در او آب خوش و آسوده.بر جاي نشسته و جهان پيموده.كشتي باني در آن به رنگ دوده.خود جامه همي بافد و او باشد عريان
35-آن چيست كه خودريسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد يكديگر
36- چيست آن گرد گنبد بي در.رخش از آب ديده گردد تر. هر كه بگشايد اين معما را.گاهي حلال و طيب .گاهي حرام مطلق
37- آن چيست گرد و كوچك ، آويز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد
38-آن چيست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظريف چون صنوبر دارد
39-آن چيست قباي زرد در بر دارد.تلخ است ولي طعمي چو شكر دارد زرد است و معطر آيد به مشام.با هزاران سوار مي گردد
40- چيست آن پادشاه هفت اقليم.آمد و فوج شاه در پيچيد ناگهان يك سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه كه گاو است
41- سخت است نه كه سنگ.بيابان گرد است نه كه مرد است . تخم ريز است نه كه مرغ است.كليد آهنين قفلش گشايد
42- كدام است گنبدي كه در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزايد،هزاران بچه دارد در شكم بيش.كه ندارد به آشيانه قرار
43- چيست آن مرغ آتشين منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب مي گويد.سرخ و سبز و سپيد پوشيده
44- چيست آن لعبت پسنديده.با دو صد احترام خوابيده ؟ در ميان دو كاسه چوبين.رخت سيه و سبز كلاهي دارد
45- آن چيست كه در برگ پناهي دارد.من در عجبم كاين چه گناهي دارد؟ پوستش بكنند و سينه اش چاك كنند.گر آب تني كني، تنش آب شود
46- آن چيست كه در سه و قت كمياب شود.گر سرد شود ، زندگي از سر گيرد؟ گر گرم شود گريه كند تا ميرد.از خمي هر دو سر به هم دارد
47- اين چه باشد كه پشت خم دارد.صد مني را به پشت بر دارد ؟ وزن او نيست خود به صد مثقال.پرنيان پيكر و آهن دل و فولاد پر است
48-آن چه مرغيست تا اوج هوا رهسپاراست.كاندرين صحرا بديدم يك عجايب جانور
49-يك معما از تو پرسم اي حكيم پر هنر.پاي او مانند اره ، شير سينه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نيم پر شد پر تهي ، يعني چه چيز
50- يك معما با تو دارم، اي حكيم با تميز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
51-بلبل اين باغم واين باغ بستان من است.هر كه حل كرد اين معما پيرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا.كه آتش در ميان آب مي گشت
52- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت.دو اسم زنده دارد از دو حيوان
53- عجايب لعبتي زرد است و بي جان.رعنا پسران شوخ و دلكش دارد
54- شيراز پري رخان مهوش دارد.بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعي حروفي بردار.نه در دارد نه ديوار و حصاري
55- عجايب گنبد والا تباري.درونش هست لشكر بيشماري .بنازم قدرت پروردگاري.پريرويان به بستان تازه ديدم
56- عجايب صنعت ناديده ديدم.به يك محمل دو صد دردانه ديدم! چو دست بردم گل از باغش بچينم.همه چادر سفيد سينه بلوري
57- از آن بالا مياد يك دسته حوري.چون به سن سي رسد بچه شود!
58- دختري چهارده ساله بالغ شود.پرش سيب و گلابي
59-دستمال آبي آبي .چشمه آبش را ببين شط فراتش را ببين
60- گنبد سرخ چمني ،توش گل سرخ يمني.لب تا لب آن ميان زنجير است
61- در خانه ما درخت انجير است.آبش بخورم كه گوئيا چون شير است! خنجر بكشم ميانه را پاره كنم.اهل حقه تمام سر بسته
62- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو كشت دولت دروند
63-من خود كج و راستان زمن راست روند.از هر طرفي زمزمه زه شنوند! پشت از پي خدمت چه كنم خم كه و مه.زنده نبود تا نكني زاتش بريان
64- چيزي چه بود مرده به يك كنج نهاده.سرش تا نبري نگويد خبر ؟
65-چه چيز است ، مرغي است بي بال و پر.صد پاره تنش بود ولي به يك پاي نگون
66- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون عاشق زچشم او ريزد خون؟ چون ناز كني تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظير يكدگر است
67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است.معدنش در ميان دشت و در است ؟ قيمت آن بسي گران نبود.پاي او غرق در دل خاك است
68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است.گوشت شيرين و استخوان چاك است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سياه .اندر صف مردان خدا جا دارد
69- آن چيست كه جا به كوه و صحرا دارد.سيصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هيبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است
70- آن چيست كه پيك عاشقان است.رقص چمن از نواي آن است ؟ خنديدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند
71- چيست گردنده يي كه دم نزند.برف بارد و ليك دم نزند ؟ نعره او به سان شير بود.اهل حقه ، تمام سر بسته
72- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
73- اين چيست كه تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفي زنجير است ؟ نا كرده گناه روي او چون قير است.جفتند ولي زهم جدايند
74- يك جفت كبوترند ابلق.از كالبدشان برون نيايند پرواز كنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
75- اژدري ديدم كه او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بيست و چار فرزند ديگر درخور است برسر. هردختري بنشسته باشد سي پسر.اندر كف مهوشان موزون گردد
76- آن چيست كز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوكهربا پيكر و آدم دم و فولاد سر است؟
77-آن چيست كه برسينه خصمش گذرست.بار دوم كه زاد جان آورد!
78- بار اول كه زاد بي جان بود.در يك گلاب پاش دو رنگ گلاب چيست ؟
79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چيست.آتش بدو رسيدن و بستن ، جواب چيست؟ سرماي زمهرير كه يخ بست او نبست
80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مكان و منزلش زير زمينه!
81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده
82- كاسه چيني،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!
83- نه در داره نه دريچه.چار تا داداش تو يه قوطي
84- قوطي قوطي. سمر قوطي.سفيد كنم لباس و رخت
85- يه ميخ دارم دو سنگ تخت.فوري ميره پاي تو
86- بالا يك و پايين دو.هي قر بزن هي قل بزن
87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو يه شيشه
88- اشيشه و مشيشه.آقا خوابيده دراز و باريك!
89- دالون دراز تنگ و باريك.چل عروس تو يه قوطي
90- چل قوطي چل بند قوطي.همه چادر سفيد قوم كلونتر!
91- از اون بالا مياد يه گله دختر.گرده،نه گردكانه!
92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داري.يكيشو وردار!
93- دستمال انار ، پيش زن سالار.كسي رو ندارم بشمره!
94- سيني دارم پر گشواره.صداش نعره ي شيره
95- خودش دسته ي بيله
96- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟
97- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
98- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟
99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟
100- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟
101- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
102- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟
103- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟
104- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟
105- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟
106- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟
107- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟
108- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟
109- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟
110- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟
111- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟
112- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟
113- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟
114- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟
115- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟
116- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟
117- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
118- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟
119- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟
120- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟
121- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟
122- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟
123- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟
124- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟
125- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟
126- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟
127-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟
128- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟
129- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟
130- اون چيه كه مال توهست ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟
131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟
132- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟
133- منظور از خروس بيوه چيست؟
134- فرق چيني و ژاپني در چيست؟
135- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟
136- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟
137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
138- آن چيست که دو پا دارد و دو پاي ديگر هم قرض مي کند و مي رود و کسي هم به گردش نمي رسد؟
139- آن چه گرد سبز رنگي است که اگر در آب بريزند،قرمز مي شود؟
140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود

.

.

 

 1-نوار 2-ده نفر 3-موج 4-دتدان 5-لاک پشت 6- غاز7-ناودان 8-ساعت پاندول دار 9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی 10-لامپ11-شمع 12-قلم نی 13-ادویه 14-ردپا 15-انار 16-سال ماه شب وروز 17-شیرمادر 18-خواب 19-سایه 20-رسالت پیغمبری 21-سطح رودخانه نیل 22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود 23-بهشت 24-نقطه 25-راز 26-قیجی 27-حرف ق 28-نیش 29- مدرسه 30- كتاب 31-اشك چشم 32-چغندر 33-شاه توت يا توت سياه 34- چشم 35-عنكبوت 36- پياز 37- انگور 38-خربزه 39-ليمو شيرين 40-ماه و ستارگان و خورشيد 41- لاكپشت 42-هندوانه 43- قليان 44- پسته 45- بادمجان 46- برف و يخ 47- نعل اسب 48- هوا پيما 49- ملخ 50- ماه 51- شمع 52- سماور53- خر بزه 54-شراب 55- خشخاش 56- انار 57- كبوتر 58- ماه 59- آسمان و ستارگان 60- هندوانه 61- نارگيل 62- انار 63- كمان 64-شمع 65- نامه66- شاتوت 67- هويچ يا زردك 68- نخل 69- شير به حروف ابجد 70- نسيم-باد 71-آسياب 72- انار 73- سر قليان 74- زمين و ماه 75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 76- حنا 77-تبرزين 78- تخم مرغ 79- تخم مرغ 80- باد 81- مار 82- تخم مرغ 83- انار 84- گردو 85- دست تاس( آسياب دستي ) 86- شلوار 87- قليان 88- تخم مرغ 89- شمشير به همراه غلاف 90- قوطي كبريت 91- كبوتر هاي سفيد 92- سكه ، اشرفي 93- آتش در منقل 94- آسمان و ستارگان 95-تفنگ 96- كفش 97- مرگ 98- تخمه 99- انسان در دوران زندگي 100- آفتابه 101- نقطه 102- چشم 103- سكوت 104- آبكش 105- سايه خود ما 106- سوزن 107- غصه 108- خواب 109- جاي پا 110- آينه 111- نامه درون پاكت 112- چين 113- كره 114- سيگار 115- خط 116- حرف واو 117- نقطه 118- دوست و دشمن 119- خدا 120- شب و روز 121- ماه هاي فصل و اضلاع مثلث 122- چهار فصل 123- پنجه دست و پا 124- شش دانگ هر چيز 125- هفت طبقه آسمان و ايام هفته 126- هشت پا 127- اعداد يك رقمي 128-انگشتان دست و دهگان 129- تخم مرغ 130- اسم 131- شير 132- گرمابه 133- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود134- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكند. 135- نوار كاست و ويدئو 136- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست 137- بيست تا 138- دوچرخه 139- حنا 140- شقایق

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391ساعت 11:31  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

آيا مي دانيد

 

 

 

 

 

 

آيا مي دانيد :

 كشور شاپركها كجاست ؟

.

.

.

.

 

 

مكزيك

 

كشور مكزيك سرزمين شاپركهاست . در اين كشور آنقدر شاپرك

 و پروانه زياد است كه قابل شمارش نيست

بهمين خاطر هر ساله تعداد زيادي جهانگرد به ديدن اين كشور مي روند

اكثرا شاپركهاي اين كشور قيمتي و ناياب هستند 

 هر ساله با فرارسيدن پاييز بيش از ميليونها پروانه سياه_نارنجي از بخش هاي شمالي آمريكا و كانادا به جنگلهاي مكزيك مهاجرت مي كنند و بهار دوباره بر مي گردند. اين بزرگترين جابجايي در   طبيعت با چنين مسافت طولاني در نوع خودش است

آنها جايگاه تابستاني خود را در انتهاي آگوست ،شهريور، ترك مي كنند و بعد از پيمودن بيش از 2500 مايل در ماه نوامبر ،آبان، به كوههاي  پوشيده از درختان برگ سوزني  در مكزيك مي رسند

 

 پروانه هاي مونارچ (شاه پروانه ها) زمستان  كنار هم مي آيند و در گروهاي هزارتايي در روي شاخه هاي درخت مي گذرانند

آنها در اوايل مارس دوباره به سوي شمال حركت مي كنند جائيكه بدنيا مي آيند و مي ميرند در حاليكه 5000 مايل مسافرت كرده اند

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 11:24  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان کشتی

۱-چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی حضرت موسی برده شد؟

 

۲-شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است ، خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. تخم به کدام سمت پرت میشود؟

اگه درست گفتید خیلی زرنگ هستید.

خواهش می کنم جواب بدین

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 18:21  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده ؟

***
2.من یار مهربانم داناو خوش بیانم
گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم هر مشکلی که داری ، مشکل گشای آنم پندت دهم قراوان من یار پند دانم من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم از من مباش غافل ، من یار مهربانم
***
3.کوچیک کوچیک، دماغ کوچینک !
***
4.آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه بسردارد؟

***
5.راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره بجای نون
***

6.زردم و زبرم، زیر زمین معتبرم، کلاه سبزی به سرم !
***
7.چه خزنده خطرناکی است که اگر آنرا وارونه کنیم رام می شود؟
***
8.اولم این سر گاو دومم آن سر گاو سومم آخر روز چهارم دوم هنوز بر سرم چون شاخه هاست تو ی جنگل کاج هاست
***

9.کاسه که سرداره، سرکله سیر داره؟
***

10.آن چیست که یک پا دارد و سه چشم ؟
***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جواب
1.افتابه
2.كتاب
3.نخود
4.قارچ
5.شتر
6.هويچ
7.مار
8. گوزن
9. لاك پشت
10. چراغ راهنمايي و رانندگي


+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:34  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان

چیستان 1
این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟
چیستان 2
برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی!
چیستان 3
چه حیوان درنده ایست که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می درد؟
چیستان 4
حرف اولم اول فیل است حرف دومم ازسر نیل است حرف سومم سوم عاج است حرف چهارم میان کاج است حرف پنجمم اول نیز است بگویید پس چه چیز است؟
چیستان 5
مرا جای باشد به هر خانه ای کنم موشها را به شبها شکار تو خواهی بیابی اکر نام من سر گرگ را بر سر به بگذار
چیستان 6
اول وآخرم اول قند میانم آش- بهمین خیال باش
چیستان 7
آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟
چیستان 8
آن چیست که همه آنرا دارند ؟
چیستان 9
آن چیست که اول دین است اولش باء و آخرش میم است ؟
.
.
.
.


جواب اینها را اگه تونستید بدهید من خوشحال میشم.

1نقطه
2کاهو
3گرگ
4فنجان
5گربه
6قاشق
7سکوت
8اسم
9بسم الله الرحمن الرحیم


 

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 12:54  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان به به

 

از همه جا خبر داره 51- نه دس داره نه پا داره
مكان و منزلش زير زمينه! 52- اگر بر سر زند تاج مرصع
رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده 53- كاسه چيني،آبش دو رنگه
درون او پر از بچه! 54- نه در داره نه دريچه
چار تا داداش تو يه قوطي 55- قوطي قوطي سمر قوطي
سفيد كنم لباس و رخت 56- يه ميخ دارم دو سنگ تخت
فوري ميره پاي تو 57- بالا يك و پايين دو
هي قر بزن هي قل بزن 58- لبم به لبت،دستم به گردنت
دو روغن تو يه شيشه 59- اشيشه و مشيشه
آقا خوابيده دراز و باريك! 60- دالون دراز تنگ و باريك
چل عروس تو يه قوطي 61- چل قوطي چل بند قوطي
همه چادر سفيد قوم كلونتر! 62- از اون بالا مياد يه گله دختر
گرده،نه گردكانه! 63- زرده،نه زعفرانه
اگه جات داري ، يكيشو وردار! 64- دسمال انار ، پيش زن سالار
كسي رو ندارم بشمره! 65- سيني دارم پر گشواره
صداش نعره ي شيره 66- خودش دسته ي بيله


67- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟
68- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
69- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟
70- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟
71- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟
72- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
73- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟
74- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟
75- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟
76- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟
77- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟
78- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟
79- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟
80- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟
81- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟
82- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟
83- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟
84- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟
85- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟
86- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟
87- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟
88- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
89- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟
90- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟
91- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟
92- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟
93- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟
94- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟
95- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟
96- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟
97- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟
98-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟
99- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟
100- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟
101- اون چيه كه مال تويه ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟
102- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟
103- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟
104- منظور از خروس بيوه چيست؟
105- اكنون چهار تن از پيامبران زنده هستند ، آن چهار تن كدامند؟
106- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟
107- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟
108- اين عبارت را بخوانيد.( كشمشمشير كشمشير ).
109- اين مصراع را بخوانيد.( پيشلطيفطلعتشقيمتمنشكستهشد.).
110- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
111- فرق چيني و ژاپني در چيست؟


پاسخ ها:
51- باد 52- مار 53- تخم مرغ 54- انار 55- گردو 56- دست تاس( آسياب دستي ) 57- شلوار 58- قليان 59- تخم مرغ 60- شمشير به همراه غلاف 61- قوطي كبريت 62- كبوتر هاي سفيد 63- سكه ، اشرفي 64- آتش در منقل 65- آسمان و ستارگان 66-تفنگ 67- كفش 68- مرگ 69- تخمه 70- انسان در دوران زندگي 71- آفتابه 72- نقطه 73- چشم 74- سكوت 75- آبكش 76- سايه خود ما 77- سوزن 78- غصه 79- خواب 80- جاي پا 81- آينه 82- نامه درون پاكت 83- چين 84- كره 85- سيگار 86- خط 87- حرف واو 88- نقطه 89- دوست و دشمن 90- خدا 91- شب و روز 92- ماه هاي فصل و اضلا


ع مثلث 93- چهار فصل 94- پنجه دست و پا 95- شش دانگ هر چيز 96- هفت طبقه آسمان و ايام هفته 97- هشت پا 98- اعداد يك رقمي 99-انگشتان دست و دهگان 100- تخم مرغ 101- اسم 102- شير 103- گرمابه 104- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود.105- حضرت خضر - حضرت الياس - حضرت ادريس- حضرت عيسي- 106- نوار كاست و ويدئو 107- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست.108- كشم شمشير ، كشم شير. 109- پيش لطيف طلعتش ، قيمت من شكسته شد. 110- بيست تا 111- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكند.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 17:42  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان گیاهان .جنت رودبار رامسر

چیستان ومعمای گیاهان

- آن چیست که درباغ سبز دربازار سیاه ودرآشپزخانه قرمز است ؟ چای

- صندوق چوبی پرازروغن کوهی ؟ گردو

- چیست آن گردگنبد بی در  پوست درپوست گردیکدیگر

هرکه بگشاید این معما را    رخش ازآب دیده گردد تر         پیاز

- آن چیست که آسمانی سبز ،شهری قرمز وآدم هایی سیاه دارد ؟   هندوانه

- عجایب صنعتی ، زرد است وبی جان     دواسم زنده دارد ازدوحیوان    خربزه

- نه درزمین نه درهوامثل عقیق کربلا   گیلاس

- زرداست نه زردآلو  سرخ است نه شفتالو

درباغ فلان خان است  چاشنی بزرگان است      زعفران

- چیست آن میوه پسندیده   سرخ وسبزوسپیدپوشیده

- درمیان دوکاسه ی چوبین   بادوصداحترام خوابیده  پسته

- گردن باریکم ،خوش آب ورنگم     مثل گلم من ، شکم گنده ام

- بی پاودستم ، شاه میوه ها         عجب تهمتی ، پناه برخدا    گلابی

- زردم وزبرم   زیرزمین معتبرم    کلاه سبزی به سرم     هویج

- آن چیست که دربرگ پناهی دارد     رخت سیه وسبزکلاهی دارد

پوستش رابکنندوسینه اش چاک دهند     من درعجبم کاین چه گناهی دارد      بادمجان

- دلبسته به خاک است ، سنگش می مالند وبه زخمش نمک می پاشند     گندم

- درخانه مادرخت انجیراست      لب تالب آن میلن زنجیراست

خنجربکشم میانه راپاره کنم   آبش بخورم که گوئیا شیراست         نارگیل

- برگ سبزچمنی ورق ورق می شکنی   کاهو

- صدتاخانم تویه خونه بگذارتودهن دونه دونه    انار

- آن چیست که دربرگ مکانش باشد  ابریشم زرد سایه بانش باشد

دندان طلایی اوچوبینی گویی    دندان نگاردردهانش باشد        بلال

- آن چیست که ارغوان قبایی دارد     بیرون ودرون شهرجایی دارد

گرداست ومدور وتاجش برسر    همچون دم موش ، دست وپایی دارد     چغندرقند

- میوه ای دارد ، آن به هم بسته   گوشت شیرین واستخوان چاک است

نیمی ازمارونیمی ازخرگوش      نام آن زین دوجسم ناپاک است     خرما

- میوه ای باشلوارسبزرنگ وکفش های قرمز ؟  آلبالو

- نیستم من ازکلنگ واره وبیل    هستم ازخانواده آجیل

هیکلم کوچک است ونقلی وریز  نیست مثل هندوانه جالیز    فندق

- آن چیست گرد و کوچک      آویز و معلق
گاهی حلال و طیب     گاهی حرام مطلق      انگور

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت 1391ساعت 12:34  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چيستان پيامبران

چيستان پيامبران

1- پيامبري را نام ببريد كه نخستين بار ساختمان كعبه را بناكرد؟ حضرت آدم

2- پيغمبري را نام ببريد كه نخستين عبارتگاه جهان را ساخت ؟  حضرت آدم

3- پيغمبري را نام ببريد كه اولين شاعر بود ؟ حضرت آدم

4- پيغمبري را نام ببريد كه نخستين انساني بود كه با قلم خط نوشت ؟ حضرت ادريس

5- كدام پيامبر اولين كسي بود كه علم ستاره شناسي را رواج داد؟ حضرت ادريس

6-  اولين كسي كه علم حساب را رواج داد كدام پيامبر بود ؟ حضرت ادريس

7-  اولين پيامبري كه دربرابر بت و بت پرستي قيام و مبارزه كرد چه نام داشت ؟حضرت نوح

8-  اولين شخصي كه از سگ به عنوان نگهبان استفاده كرد كدام پيامبر بود ؟ حضرت نوح

9-  اولين پيغمبري كه به پنج تن آل عبا متوسل شد كه بود ؟حضرت آدم

10- اولين پيامبري كه براي مصائب امام حسين (ع) اشك ريخت كه بود؟حضرت آدم

11- اولين پيغمبر كه داخل بهشت مي شود كيست ؟ حضرت محمد(ص)

12- پيامبري را نام ببريد كه نخستين كسي بود كه خياطي كرد و طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت ؟ حضرت ادريس

13- اولين پيغمبري كه نماز خواند كدام پيغمبر بود ؟ حضرت آدم

14- اولين پيغمبري كه روزه گرفت كه بود ؟ حضرت ابراهيم

15- اولين پيغمبري كه در راه خدا جهاد كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

16-  اولين پيغمبري كه خمس پرداخت كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

17- اولين كتاب آسماني بر كدام پيامبر نازل شد ؟ حضرت آدم

18- اولين كسي كه ترازو ساخت كدام پيغمبر بود ؟   حضرت شعيب(ع)

19- اولين كسي كه مهمان دعوت كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

20- پيغمبري را نام ببريد كه اولين غذايش انگور بود ؟ حضرت آدم

21- اولين پيغمبري كه در روز قيامت شفاعت مي كند كيست ؟ حضرت محمد(ص)

22- اولين كسي كه در روز قيامت محشور مي گردد كدام پيامبر است ؟ حضرت محمد(ص)

23- اولين شخصي كه انگشتر به دست كرد ، كدام پيغمبر بود ؟ حضرت آدم

24- اولين كسي كه كفش به پا كرد كدام پيغمبر بود ؟ حضرت ابراهيم

25- اولين شخصي كه زره جنگي بافت كدام پيامبر بود ؟ حضرت داوود

26-  اولين پيغمبري كه فرزند دوقلو به دنيا آورد ؟ حضرت آدرم

27- پيغمبري را نام ببريد كه عذاب قومش اولين عذاب خداوند در روي كره  زمين بود ؟ حضرت نوح

28- دو پيغمبر نام ببريد كه در شكم مادر سخن مي گفتند ؟ حضرت يحيي و حضرت عيسي

29- دو پيغمبر نام ببريد كه در كودكي به مقام نبوت رسيدند ؟ عيسي و يحيي

30- پيامبري را نام ببريد كه يك روز هم در رحم مادر نبود ؟ حضرت آدم

31- پيامبري را نام ببريد كه دوران كودكي و نوجواني نداشت ؟ حضرت آدم

32- پيامبري كه در غار به دنيا آمد ؟ حضرت ابراهيم

33-  پيامبري را نام ببريد كه مادر دارد ، ولي پدر ندارد ؟ حضرت عيسي

34-پيغمبري را نام ببريد كه در گهواره با مردم سخن مي گفت ؟ حضرت يعقوب

35-پيغمبري را نام ببريد كه در كربلا به دنيا آمد ؟ حضرت عيسي

36-  پيغمبري را نام ببريد كه بيش  از همه مردم فرزند داشت ؟ حضرت آدم

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت 1391ساعت 17:15  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان جدید از جنت رود بار .رامسر.کش

 

1-عجایب اسپ دیدم مـــن که شش پاودوسم دارد

عجـــایب تر ازین بشـــنو میـــان پشت دم دارد

                                                      ( ترازو )

2-ازیک توته گل

 تمام خانه کاه گِل                                               

                                                 (چراغ)

3-می خورد خون سیاه می رود راه سفید   

                            گرزرفتن بازماند خنجری بر سر خورد

                                         (قلم نی )    

4-     یک بشقاب پر انار                    جرآت داری یکش بردار

                                           (آتش )   

5-آن چیست که مردم همیشه ازراه او سوال می کند

                                  (ساعت)

آن چیست که....؟

معمای شماره 1

در کاف هست در قاف نیست! در لام هست در میم نیست! در غین هست در عین نیست!

معمای شماره 2

آن چیست که بی زبان سخن می گوید، از قول من و تو قصه ها می گوید، با آنکه در او نیست نه دندان و لب، بی پرده ز کار این و آن می گوید.

معمای شماره 3

مادر بزاید دختری نه پا دارد نه سری دختر بزاید مادری هم پا دارد هم سری .

معمای شماره 4

آن چیست که بی علم و دانش تمام اشیا را همان گونه که هست به ما نشان می دهد.

معمای شماره 5

طبیعت لعل ساز لعل تراشیده ساخت لعل تراشیده را به پیش هم چیده ساخت به پیش هم چیده را پرده پوشیده ساخت به پرده پیچده را به نقره پو شیده ساخت به نقره پوشیده را به حقه پیچیده ساخت.

معمای شماره ۶

چار برادرند كه هرچه می دوند به هم نمی رسند!

معمای شماره ۷

چه پرنده ایست كه اگر نامش را بر عكس كنیم، نام پرنده دیگری می شود؟

معمای شماره ۸

آن چیست كه در هوا رود شعله او هم سوختن و گریه بود پیشه او از دور چو استخوان نماید تن او خواهی كه شود زنده بزن گردن او

معمای شماره ۹

نه انگورم نه انار  هم در انگورم هم در انار  زنجیر نیستم اما در زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.

معمای شماره ۱۰

رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هركس نداند نام او مزه ندارد كام او.

معمای شماره۱۱

به پرواز است در گلزار بسیار به غیر از گل ندارد با كسی كار به بال نازكش نقشی است زیبا كه می زیبد به آن گلها و گلزار

معمای شماره۱۲

آن چیست كه پای كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

معمای شماره۱۳

آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند، در آب هم تر نمی شود؟

معمای شماره۱۴

آن چیست كه هم انسان دارد، هم تخم مرغ و هم جاده؟

معمای شماره ۱۵

آن چیست كه من می روم و او می ماند؟جواب ها

جواب معمای ۱

کلاغ

جواب معمای ۲

کتاب

جواب معمای ۳

مرغ و تخم مرغ

جواب معمای ۴

آیینه

جواب معمای ۵

انار

جواب معمای شماره ۶

 چرخ ماشین یا چهار فصل

 جواب معمای شماره ۷

 زاغ یا غاز

 جواب معمای شماره ۸

 شمع

 جواب معمای شماره ۹

 انجیر

 جواب معمای شماره ۱۰

 نمك

جواب معمای ۱۱

پروانه

جواب معمای ۱۲

قارچ

جواب معمای ۱۳

سایه

جواب معمای ۱۴

شانه

جواب معمای ۱۵

جای پا

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391ساعت 11:21  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

بیست چیستان با جواب

 

چیستان جالب

۱- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
۲ – عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،
بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.
۳- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟
۴- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
۵- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟
۶ – آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است
گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟
۷- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!
۸- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
۹- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
۱۰- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

۱۱- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
۱۲- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

۱۳- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

۱۴- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پاسخها

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

۱- خدا

۲- آسمان و خورشید و ماه

۳- آسمان پرستاره

۴- نور

۵- هوا

۶- ابر

۷- باد

۸- باران

۹- خاک

۱۰- آب جوی و رود

۱۱- یخ

۱۲- چشمها

۱۳- سیاهی چشم

۱۴- دندانها و زبان

چیستان 1 : گنبد سبزِ چمنی، توش گلِ سرخِ یمنی، چشمه آبش را ببین، شطِّ فراتش را ببین

چیستان 2 : دو دکان پنج خریدار لِنگِشو بگیر، بزن به دیوار

چیستان 3 : صندوق چوبی، پر از روغن کوهی

چیستان 4 : بافتم و بافتم، پشت کو انداختم

چیستان 5 : یوز پلنگ بی دُم، نه جو خورده نه گندم، گشت زند بیابان، نفع دهد به مردم

چیستان 6 : از اینجا تا به شوشتر همه ش خونِ کبوتر

چیستان 7 : از دور دیدم ماه را از دل کشیدم آه را
آن ترک تیر انداز را برهم زده شیراز را

چیستان 8 : اطلس سبز وسرخ پوشیده، درمیان دو کاسه چوبین، نو عروسی به ناز خوابیده

چیستان 9 : اولم آخر پلنگ است که زیبا وقتِ جنگ است دومم آخر شیر است
که بر جنگل امیر است سومم میان ببر است چو توفان و چو ابر است آخرم آخر گربه است ولی مایه خنده است
با بچه ها همبازیم چه نازیَم، چه نازیَم مَشَشنگَم و قشنگم که خیلی شوخ و شنگم

چیستان 10 : اولم اول پیاز است دومم اول ساز است چهارمم آخر هسته توی صندوقچه بسته

چیستان 11 : اولم اول زمستان، آخرم آخر باغ دومم رفته زبستان، آمده میان باغ
:

:

:

:

:

:

:

جواب چیستان 1 : هندوانه

جواب چیستان 2 : گرفتن آب بینی با دست

جواب چیستان 3 : گردو

جواب چیستان 4 : گیس

جواب چیستان 5 : زنبور عسل

جواب چیستان 6 : گل سرخ

جواب چیستان 7 : کبریت

جواب چیستان 8 : پسته

جواب چیستان 9 : گربه

جواب چیستان 10 : پسته

جواب چیستان 11 : زاغ

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 17:17  توسط فاطمه پهلوان یلی  | 

چیستان جدید از جنت رودبار رامسر

راه میره تو بیابون

بار می کشه فراوون

خار می خوره جای نون

شتر

 

بلند بالا که بالایش حریره

لبش سلطان و دندانش وزیره

اگر بر سر نهد تاج مرصع

مکان و منزلش زیر زمینه

مار

 

قالی لب بافته

گل به گل انداخته

صنعت پروردگار

خوب و قشنگ ساخته

ماهی

 

اولم اول زمستان

آخرم آخر باغ

دومم رفته ز بستان

آمده میان راغ

زاغ

 

سنگی نه که سنگی

تخته سنگی نه که سنگی

چهار پایی نه که گاوی

تخم ریزی نه که مرغی

لاک پشت

 

یک معما از تو پرسم ای حکیم با هنر

کاندرین صحرا بدیدم جانور

مور چشم و مار دم

کرکس پر و عقرب شکم

پای او مانند اره 

شیر سینه، اسب سر

ملخ

 

اولم این سر گاو

دومم آن سر گاو

سومم آخر روز چهارم

دوم هنوز بر سرم چون شاخه هاست

تو ی جنگل کاج هاست

گوزن

دودرهوا             چهاردرزمين                                              جواب گوزن

.................................................................................................................

 

چهار پا داره اما گاونيست                تخم مي گذارد اما مرغ نيست              جواب لاك پشت

 

..................................................................................................................

 

گل با قا لي تاجش به سر                اذون مي گه وقت سحر               جواب خروس

 

......................................................................................................................

 

ان چيست كه ما درش پردارد            خودش پرندارد       جواب تخم مرغ                 ..............................................................................................................

 

اولم اخرپلنگه دومم اخر شيره سومم ميا ن ببره اخرم اخر گريه است اقبتما يه ي خنده است. جواب گربه

 

..........................................................................................................

 

خط و خا لش گو لت نزنه           بجنبي نيشت مي زنه                       جواب ما ر  

    

....................................................................................................

 

ان چه جانوري است كه از اول واخر  به  يك صورت خوانده مي شود؟              گرگ

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 12:44  توسط فاطمه پهلوان یلی  |